Copyright


Auteursrecht – copyright waarschuwing

Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom van of in licentie bij Foto- en videopersbureau GinoPress en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op personen of rechtspersonen, die toegang krijgen tot de sites van Foto- en videopersbureau GinoPress.

De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commercieel privégebruik. Het is de gebruiker/bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Foto- en videopersbureau GinoPress .

Het gebruik en/of enigerlei publiceren van ons beeld- en/of tekstmateriaal, bijv. op sites van derden (privé, instelling of zakelijk), anders dan met vooraf verleende uitdrukkelijke schriftelijke  toestemming, wordt beschouwd als aankoop van een product.  Dientengevolge wordt degene, die hiervan gebruik maakt, door Foto- en videopersbureau GinoPress gefactureerd à € 275,00 vermeerderd met kosten van verhaal exclusief BTW per foto / tekst en voor video € 600,00 vermeerderd met kosten van verhaal exclusief BTW.

Indien overname van auteursrechtelijk beschermd materiaal niet binnen 24 uur na publicatie aan Foto- en videopersbureau GinoPress gemeld wordt, worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht. Hieraan gaat geen waarschuwing vooraf.

Indien de webmaster en/of degene, die verantwoordelijk is voor wederrechtelijke publicatie van bovenstaand materiaal niet direct te achterhalen is, wordt de factuur toegezonden aan de webhoster, bij wie die site ondergebracht is.

Het verschuldigde bedrag wordt bij ingebreke blijven van betaling vermeerderd met de wettelijke rente, alsmede mede- en buitengerechtelijke kosten.

In geval van “leeching” wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht. Dit kan gemakkelijk oplopen tot vele duizenden Euro’s.

Voorts:

1) het basislicentietarief van Foto- en videopersbureau GinoPress bedraagt € 275,00 voor het gebruik van een foto voor maximaal 1 jaar en € 600,00 voor eenmalig gebruik van video.

2) Op basis van voorafgaande afspraken kunnen er door Foto- en videopersbureau GinoPress staffel- en bijzondere voorwaarden toegepast worden.

3) Bij onrechtmatig gebruik zal, om de kosten van opsporing en verhaal ten dele te dekken, door Foto- en videopersbureau GinoPress een schadevergoeding worden aangerekend van 200% van het normale licentietarief.

4) Bij gebrek aan naamsvermelding heeft Foto- en videopersbureau GinoPress recht op een bijkomende schadevergoeding van 100% ten belope van het reguliere licentietarief.

5) Bij een verminking van een foto en / of video heeft Foto- en videopersbureau GinoPress recht op een bijkomende schadevergoeding van 100% ten belope van het reguliere licentietarief

6) Foto- en videopersbureau GinoPress hecht een grote waarde aan een eerlijk internet en verklaart dan ook de Auteurswet ten alle tijden van toepassing.

7) Bij vragen staat Foto- en videopersbureau GinoPress altijd tot uw dienst en verwijst u voor inhoudelijke informatie met betrekking tot het auteursrecht door naar www.auteursrecht.nl

8) Foto- en videopersbureau GinoPress hecht een grote waarde aan haar journalistieke onafhankelijkheid. Bij onrechtmatig gebruik van beelden op websites van politieke organisaties, bedrijven of maatschappelijke drukkingsgroepen, die naar de mening van Foto- en videopersbureau GinoPress nimmer in aanmerking zouden komen voor het verkrijgen van een licentie tot gebruik van foto- en/of videobeelden, wordt een bijkomende schadevergoeding gevorderd.

9) Ook het zonder toestemming overnemen van teksten van Foto- en videopersbureau GinoPress valt uitdrukkelijk onder alle bovenstaande voorwaarden.